Servicii complete pentru arhitectură / proiectare / construcții

O dată cu luarea deciziei de a construi un imobil, intervin o serie de factori decisivi în realizarea proiectului. Tocmai de aceea, îți recomandăm să alegi compania Advice365 srl, care va oferi consultanță pentru a evita elementele neprevăzute pe toată durata construcției, pentru a estima de la bun început costurile, cât și pentru a te asigura că la final vei fii cu adevărat multumit de alegerile făcute. Vei evita astfel deciziile care duc cheltuieli ulterioare sau care vor întârzia toate celălalte lucrări.

Etapa I
Planificare

Etapa II
Construire

Etapa III
Legalizare

Atunci când te hotărăști să construiești o casă, o cladire de birouri, o hală industrială etc. noi te ajutăm începând de la alegerea terenului ideal, cumpărarea lui, alegerea arhitectului și ingineriilor profesioniști, obținerea avizelor, obținerea autorizației de construcție, execuția lucrări de construcție, supravegherea lucrării, dirigenție de șantier, intabularea locuinței.
Prima etapă constă în planificarea lucrărilor de construcții astfel:

1. Obținerea certificatului de urbanism pentru terenul pe care se doreste realizarea constructiei

Inainte de începerea oricărui demers este indicat să se obțină de la primaria locală Certificatului de Urbanism. În Certificatul de Urbanism sunt trecute toate cerințele și limitările necesare pentru realizarea obiectivului (suprafata minimă a terenului pe care se dorește construirea, distanțe minime față de vecinătăți, dimensiunea minimă a frontului stradal, regimul maxim de înălțime admis, POT și CUT maxime, etc).

Pentru a obține Certificatul de Urbanism, trebuie sa depuneți la primărie urmatoarele documente: – cerere tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism – plan de situație și plan de încadrare în localitate – Extrasul de Carte Funciara – documentul de plată a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism Termenul legal pentru emiterea Certificatul de Urbanism este de 30 de zile de la data depunerii cererii. Certificatul de Urbanism are o valabilitate de 12 luni de la data la care a fost emis. Acesta se poate prelungi cu maxim 12 luni.

2. Achiziționarea terenului

Pentru a putea construi pe un teren, ar trebui ca acesta sa indeplineasca urmatoarele condiții:
– să fie în intravilanul localității
– să nu se afle în circuitul agricol
– să aibă acces asigurat
– să aibă asigurate utilitățile (energie electrică, apă, canalizare, gaze în măsura în care acestea există în localitate)
– să aibă dimensiunile minime conform reglementărilor urbanistice locale.
Neîndeplinirea cerințelor de mai sus poate să aducă după sine costuri suplimentare și timp de așteptare mare (până la 6 luni pentru intrarea în intravilan spre exemplu). Detaliile despre teren le gasiti in Extrasul de Carte Funciara, deci este indicat sa cereti unul la zi pentru terenul in cauza.

3. Elaborarea proiectului

Inainte de a se putea reliza proiectul pentru obtinearea Autorizatiei de Constructie este necesar intocmirea Studiului Geotehnic pentru terenul pe care se doreste construirea.
Scopul Studiului Geotehnic este de a obtine informatii despre structura solului, nivelul apelor freatice, conditiile climatice, datele seismice specifice zonei. Cu ajutorul acestor date se poate stabili adancimea optima de realizare a fundatiei si recomandari privind tipul si dimensiunile acesteia.
Proiectul poate fi elaborat in diverse faze:
– Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire (D.T.A.C.)
– Proiect Tehnic si Detalii de Executie(P.Th. + D.E.)
Pentru faza D.T.A.C. proiectul va contine planurile de arhitectura si planurile si detaliile de fundatii. Pe baza acestui proiect se va obtine Autorizatia de Constructie, dar nu se va putea realize constructia propriuzisa. Pentru a se putea incepe construirea propriu-zisa este nevoie de realizarea Proiectelor Tehnice – P.Th. pentru fiecare specialitate in parte: arhitectura, structura, instalatii.
Piesele din proiectul D.T.A.C. – Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire sunt continute in Proiectele Tehnice – P.Th., deci odata cu realizarea proiectelor tehnice se realizeaza planurile necesare proiectului pentru faza D.T.A.C. Proiectul Tehnic – P.Th. reprezinta faza finala a procesului de proiectare. In cadrul Proiectului Tehnic sunt cuprinse solutiile constructive si tehnice pentru realizarea constructiei in conditii optime impuse de normativele in vigoare (detalierea si armarea tuturor elementelor structurale: fundatii, pereti, stalpi, grinzi, plansee), schemele instalatiilor electrice si sanitare, extrasele de materiale, etc. Proiectele D.T.A.C. si P.Th. se supun conform legii verificarii autorizate de catre verificatori autorizati M.L.P.A.T. In urma verificarii se va intocmi Referatul de Verificare, act ce va insoti proiectul in procesul de autorizare. In cazul in care se va interveni asupra unei constructii existente (consolidare, extindere, mansardare, etc) este necesara elaborarea Expertizei Tehnice care evalueaza prin metode specifice starea tehnica a constructiei existente si propune solutiile de consolidare conform reglementarilor tehnice in vigoare. Expetiza Tehnica este ceruta prin Certificatul de Urbanism pentru: interventii la cladiri, extinderea pe orizontala sau verticala, construirea in vecinatatea unei alte cladiri, demolarea, etc.

4. Obţinerea avizelor si acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism

Avizele cerute pot fi:
– cele de la furnizorii locali de utilitati: energia electrica, apa, canalizare, energie termica, gaze naturale, telefonie, salubritate, transport urban etc.
– Comisia de Circulatie
– Comisia pentru Monumente
– Ministerul Culturii si Cultelor
– Salubritate
– Agentia pentru Protectia Mediului
– Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
– Inspectoratul de Stat in Constructii
– Etc.

5. Depunerea documentației pentru obtinerea Autorizatiei de Construire

Documentatia care trebuie depusa in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire cuprinde urmatoarele:
– cerere pentru emiterea Autorizatiei de Construire
– actul doveditor al titlului asupra imobilului nu mai vechi de 30 de zile
– Certificatul de Urbanism
– proiectul faza D.T.A.C. – Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Constructie
– avizele cerute prin Certificatul de Urbanism
– declaratie pe propria raspundere privind lipsa litigiilor pe terenul pe care se doreste construirea
– chitanta pentru plata taxei de emitere a Autorizatiei de Constructie
– documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare cerute prin Certificatul de Urbanism.

În ceea ce privește alegerea materialelor potrivite, urmează un lung șir de dezbateri și analize.
Sfatul nostru este să vă sfătuiți cu specialiști în domeniu (arhitecți, ingineri proiectanți, ingineri executanți).
O altă sugestie este să nu faceți rabat de la calitate chiar dacă prețul va fi puțin mai ridicat.
În a doua etapă echipa noastră vă va ajuta pe parcursul:

1. Obținerii Autorizaţiei de Construire și începerea lucrărilor

Termenul legal de eliberare a Autorizatiei de Constructie este de 30 zile de la depunerea documentatiei complete si corecte.
Termenul de valabilitate pentru Autorizatia de Constructie este de 12 luni de la eliberare acesteia, cu posibilitatea de prelungire cu inca 12 luni.
Pe parcursul acestor 12 luni, beneficiarul poate sa inceapa luctarile de construire autorizate.
Dupa anuntarea inceperii lucrarilor de constructie, incepe valabilitatea perioadei necesare realizarii obiectivului de investitii, perioada specificata in Autorizatia de Constructie.
Lucrarile de construire pot incepe numai dupa ce a fost obtinuta Autorizatia de Construire si dupa ce au fost anuntate primaria locala si Inspectoratul de Stat in Constructii.
La inceperea lucrarilor trebuie sa existe un panou de identificare a santierului pe care sunt inscrise date despre lucrare (denumirea si adresa obiectivului, beneficiarul, proiectantul, constructorul, nr. autorizatiei, termenul de executie, data inceperii si finalizarii lucrarii). Lipsa acestuia va fi sanctionata de catre autoritatile competente.

2. Execuția construcției

Este necesara angajarea unui diriginte de santier, care va urmari executia lucrarilor si va intocmi cartea tehnica a constructiei. Acesta este reprezentantul beneficiarului in relatia cu autoritatile statului.
Lucrarile de construire trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile proiectului existent. In cazul in care este necesara modifiarea solutiei autorizate se va contacta proiectantul de specialitate, care pe baza unei Dispozitii de Santier va dispune solutia corecta pentru realizarea modificarilor necesare.
Orice nerespectare a proiectului autorizat se considera nerespectare a Autorizatiei de Constructie si se va sanctiona de catre autoritatile competente.
In perioada executiei, proiectantul de specialitate are obligatia de a urmari realizarea pe faze determinante a lucrarilor de constructii specificate in Programul de Control al Calitatii care face parte din documentatia aprobata.


În ceea ce privește alegerea materialelor potrivite, urmează un lung șir de dezbateri și analize. Sfatul nostru este să vă sfătuiți cu specialiști în domeniu (arhitecți, ingineri proiectanți, ingineri executanți).
O altă sugestie este să nu faceți rabat de la calitate chiar dacă prețul va fi puțin mai ridicat.


A treia etapă reprezintă:
Recepția lucrărilor și finalizarea acestora, inclusiv intabularea;
Recepția se realizează în două etape:
- recepția la terminarea lucrărilor este obligatorie și pentru realizarea lucrarilor în regie proprie;
- recepția finală la expirarea perioadei de garanție.

Recepția lucrărilor și finalizarea acestora

Prin actul de receptie, se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale, in conformitate cu documentatia de executie.

Receptia se realizeaza in doua etape:

- receptia la terminarea lucrarilor este obligatorie si pentru realizarea lucrarilor in regie proprie;

- receptia finala la expirarea perioadei de garantie.

Dumneavoastra aveti obligatia sa incepeti receptia in maximum 15 zile de la notificarea termenului lucrarilor de catre executant si sa comunicati data proiectantului, executantului si membrilor comisiei. Receptia lucrarilor se face de catre o comisie, aleasa de dumneavoastra, din care trebuie sa faca parte si reprezentantul Administratiei locale. Proiectantul si executantul (sau reprezentantii lor) nu pot face parte din comisia de receptie, intrucat au calitatea de invitati.

Comisia de receptie examineaza:

  • respectarea prevederilor din Autorizatia de Construire, precum si avizele si conditiile impuse de autoritatile competente;
  • executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, cu cele ale documentatiei de executie si cele ale reglementarilor specifice;
  • referatul de prezentare, intocmit de proiectant, cu privire la modul cum a fost executata lucrarea;
  • terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre dumneavoastra si executant.

La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie. Receptia se poate face daca nu exista obiectii. Daca exista obiectii, se poate face receptia, cu notarea expresa a acestora si cu posibilitatea de remediere a defectiunilor sau lipsurilor in termen de 90 zile. Dupa efectuarea remedierilor, executantul va cere, in scris, anularea obiectiilor.

Dupa punerea in functiune a obiectivului de investitii, dumneavoastra aveti obligatia sa:

  • regularizati taxele datorate administratiei publice locale, precum si achitarea celorlate obligatii legale;
  • obtineti adeverinta de existenta a constructiei (pe baza de cerere, extras de carte funciara in original, valabil de 30 zile, plan parcelar intocmit de proiectantul autorizat de Oficiul National de Cadastru, copia Autorizatiei de Constructie, proces verbal de receptie a lucrarilor) pentru intabulare sau obtinerea autorizatiei de functionare- inregistrare in Cartea Funciara;
  • declarati investitia in vederea impunerii.

Sunteti interesati de o posibila colaborare?